Oprop foar materiaal

It wurdt 2 july fansels allegear prachtich op it terrein fan Sjoerd en Nynke. Mar om it allegear noch moaier foar jim te meitsjen, kin it M.I.L.F. team noch wol wat guod br√Ľke. Hasto wat fan √Ľndersteand listje en hoecht it net werom? (resten) Ferve, it leafst kleur, kwasten, spegels, lapen stof, (flier)kleden, kessentsjes….
Do rommest fuort dyn garaazje/solder op en de crew wol it graach hawwe! Win-win! It guod mei ek brocht wurde op D.S. Bangmastrjitte 9.