Op ‘e fyts nei MILF….

Wat wie it Muzuder iepenloft festival in slagge barren. Heerlik op it fytske nei de buorren. Harkje nei moaie muzyk, prate mei gesellige minsken, lekker in hapke by de foodtrucks, in bierke by Jeroen, en dan it paad bjuster wêze…. Want wa mist der syn fytskaai, klean, in fyts …. As hat ien miskien in ferkearde fyts mei nei hûs naam?