Future space

De bern ha yn de coronatiid in soad oan it gamen west. De bern út groep 7/8 sitte drok te gamen op it skoalplein en besykje as earste de levels te heljen. As se in level helje dogge se in sprong foarút yn de tiid, mar as se in flater meitsje geane se in sprong tebek yn de tiid. Dan ha je wol in probleem, en wat as je by de iuwwikseling komme. Kinne de kompjûters dat oan?
Kom tongersdei om 19.00 op it skoalplein. De tribunes stean foar jim klear. Jou eagen en earen de kost. Nim wat jild mei foar de ferlotting en wat drinken.