Utswaaifeest!!

Op 16 july, fan 16:00 – 21:00 oere, organisearet de aktiviteitekommisje tegearre mei de sportferiening in útswaaifeestje op it sportfjild! Mei lekkere fergeze hapkes, broadsje burger, knaks. Der komt in springkessen foar de lytskes en behindichheidspultsjes (mar ek bibberspiraal, ballekanon en in grut 4 op in rige) foar de grutten. By moai waar sille we fansels búkskowe, dat wachtsje we noch efkes ôf. Der is in D.J. foar de gesellige dûns- en fakânsjemuzyk.