Muzuder Iepen Loft Festival

Wat wie it in moaie dei sneon 2 july! De earste edysje fan MILF.
Mei mear as 500 besikers oer de hiele middei en jûn wie it in prachtich festival. De kommisje kin werom sjen op in tige slagge dei sawol foar jong as âld. Hjir in lytse sfearympresje. Sa kin elkenien noch efkes neigenietsje en foar wa’t it mist hat sjen hoe gesellich it festival ferrûn is!