Prikboerd

Noch altiten is it prikboerd ien fan de meast besochte siden fan Reduzum.com en it wurket faak as in tierelier. Sykje jimme bygelyks nei koopjes, as ha jo wat ferlern. Faaks hawwe jim sels noch oertallich guod wat jim wol kwyt wolle. Sjoch dan ris op it prikboerd.