Lekker op stâl

Der binne noch dagen yn Nederlân dat je better in ko wêze kinne. De froulju fan Johan Nijdam en syn mem fan Idaerd hawwe it mei dit waarme waar o sa nei it sin.
Lekker op stâl, ûnder it genot fan in fris wyntsje hawwe se it poerbest. Lekker oan kâld bier(bostel) en patat(ierappels), mei fansels wat raukost foar de fitamyntsjes.