Prommen te keap

Doarpsbewenners hoege de kommende tiid foar de deistige fitaminen net fier fan hûs.
Op wei nei de bajonetkrusing stean op in taffeltsje by de dyk hearlike prommen te keap.