Jelle fiert aksje foar boeren

Sa no en dan is der in lyts boereprotest yn Idaerd. Jelle stipet de boeren en giet dêrom op syn skelter mei sels makke buorden te protestearjen. De iene kear rydt er troch Idaerd hinne en wer, de oare kear stiet er op ‘e dyk.