Blommen plukke by de Ienpleats

De pluktún oan de Ienswei 1 by Jehannes en Els de Groot stiet prachtich yn bloei. Der kin elke dei plukt wurde, oant se op binne……. De kosten binne € 2,50, sels skjirre meinimme.
‘Net stinne, mar hinne’ foar sa’n moai boeketsje.