Goed nijs fan de wengroep

Der binne genôch oanmeldingen om troch te gean mei it útwreidingsplan Reduzum.
De wurkgroep hat kontakt opnaam mei de beliedsadviseur wonen fan de gemeente. As der mear ynformaasje is, sil elkenien dêr wer fan op de hichte brocht wurde. Wurdt ferfolge dus………