Merke, durf jij het aan?

Yn de twa wiken foar de merke komme de listrinners wer by de doarren del. Dan is der gelegenheid om in
bantsje te keapjen foar it hiele wykein. Foar folwoeksenen is it 15 euro, foar bern 5 euro. Hast de listrinners net troffen?
Dan kinst fansels oan de doar keapje.