Kopij Linepraat

De fakânsjetiid sit der hast wer op en sa stadichoan starte de ferienings harren aktiviteiten ek wer op. Hawwe jim nijs fan jim feriening, as oar nijs wat de doarpsbewenners witte moatte? Klim dan dit wykein noch yn de pinne. De kopij fan de Linepraat moat woansdei 24 augustus wer by de redaksje wêze.
Kopij kin skreaun of fia de mail oanlevere wurde yn Word, Tekst NET oanleverje yn PDF.
De nije Linepraat ferskynt tongersdei 1 septimber.