Aktueel en by de tiid bliuwe

Wy as redaksje fan Reduzum.com wolle graach aktueel wêze en goed by de tiid bliuwe. We ha in soad bedriuwen op de list fan de sakeklup stean en jouwe ynformaasje oer ferienings. It is de ferantwurding fan de bedriuwen en ferienings sels om der foar te soargjen dat de ynformaasje up to date is. Dêrom hjirby in oprop: sjoch ris op de site as alles noch kloppet. Sa net, lit it de redaksje fan Reduzum.com witte, dan wurdt it oanpast!