Mei-inoar út iten

Alle lêste woansdeis fan de moanne komt der groep minsken by elkoar om gesellich mei-inoar te iten. Kommende woansdei 31 augustus sil dit ek wer sa weze. Dit kear gean se út iten. Liket jim dat ek wol wat ta om ris mei te dwaan, nim dan efkes kontakt op mei Jelly van der Zijl Tel 0566 602399 of Mail: t.postuma@kpnplanet.nl