Yn ‘e prizen

Mei de merke binne der in soad aktiviteiten. Op sneon follybal en beerpong. Sneins de speurtocht en it KNKB keatsen mei ferlotting. In oantal minsken ha in priis wûn. Besjoch hjir de útslaggen en prizen.

Merkenijs – Reduzum / Friens / Idaerd / Eagum Dorpssite