Teatsen

Op snein 18 septimber is der wer Teatsen.
It is foar alle (âld)ynwenners fan de trije doarpen fan 15 jier ôf. Oanfang 10.15; start is 10.30. 
Ynlis € 5.00 p.p.
Opjaan kin oant tongersdei 15 septimber 19.00 fia teatsenreduzum@gmail.com of 06 14487587
(Spitigernôch binne der net genôch opjeftes foar it teatsen. It giet dus net troch kommende snein.)