Sliephúske noch hieltiid populêr

It is alwer fiif jier lyn dat Myja Zijlstra oan de “Heit&Mem” fertelle mocht hoe lekker de berntsjes bûten koese kinne by de Bernewrâld. Noch eltse dei sliepe bern yn de sliephúskes. Hoe fijn is dat?!
Hielendal at aanst de perioade fan snotttebellen der wer oankomt! As sliepen in nachtmerje wurdt » heit&mem (heitenmem.nl)