Kom fierder by Johan Bergsma

Johan wennet op de pleats en mei broer Jos en s√Ľnt maaie ek Jurjen, soan fan Jos en Anke, binne se de maatskip Bergsma. Hy hat altyd op de pleats wenne. As boer ha je hjir altyd wol wat te dwaan. Mar Johan makket ek tiid foar oare saken. Hy set him folop yn foar allerhande frijwilligerssaken. Yn de Linepraat (falt dizze dagen by jim op matte) stiet in ynterview mei Johan.