Jouke

Dit gefoel
is fierstente grut
foar it aldermoaiste
wurd!