Lêste Versmarkt

Kommende freed 7 oktober is der foarearst de lêste Versmarkt fan dit jier. De Versmarkt sil wêze middeis fan 14.00 oant 17.00 oere op it pleintsje foar de winkel Iel en Mear fan Ale de Jager, Oan it Swin 9.
De winkel fan Iel en Mear is alle freeds en sneons iepen fan 10.00 oant 17.00 oere. Jimme kinne dêr terjochte foar rikke iel, rikke salm en rivierkreeft.
As ôfsluting fan dit moaie Versmarkt-jier wurde der in oantal oantal fulde tassen mei allerhande produkten fan ús oanbieders ferlotte.