Wijzigingen doorgeven

Doarpskrante Linepraat heeft in mei een informatie- en adressenbewaarblad uitgegeven. Dit bewaarblad wordt twee keer per jaar bij alle huishoudens in Reduzum, Friens, Eagum en Idaerd bezorgd. In november verschijnt er een nieuw exemplaar. Heeft u wijzigingen betreffende uw bedrijf of verenining geef dit dan door voor 19 oktober op het redactieadres van de Linepraat zodat het aangepast kan worden en het bewaarblad dan actueel is.