De bledsjes falle fan de beam

Wat is it in moaie tiid, de hjerst. De poddestuollen en de beammen kleurje sa moai. Noch efkes en dan falle de blêden fan de beam. De gemeente Ljouwert lit ús sjen wat foar nut de blêden foar de tún ha.