Meldpunt Mijn gemeente

Hawwe jimme klachten, op- en oanmerkingen oer ûnderhâld en kwaliteit fan de iepenbiere romte yn it doarp, nim dan kontakt op mei de gemeente. Yn de Linepraat en op de site fine jo ynformaasje oer op hokker wizen jo dat dwaan kinne. In oanfolling hjirop is it downloaden fan de app “Mijngemeente”.