In de pers

Jong of âld, bistedokter as ielfisker, bist op tv, radio of op oare mediakanalen yn it nijs west?
De redaksje sammelet, yn gearwurking mei it doarpsargyf, al dizze nijsberjochten en set se ‘In de pers’.