Socht : toanielspilers

Help!!!!
Foar it stik dat ROTO graach spylje wol sykje sy FLUCH noch spilers m./f . Der wurdt oefene op tiisdei- en tongersdeitejûn by Jeroen. De útfiering stiet pland op 17, 18 en 19 maart.

Wolsto of kinst in oar (bygelyks bûten Reduzum) en wolst mear witte? Belje as app Janna 06-12091039 of Janet 06-29870806.