Nea byt

Yn oktober stie de jierlikse snoekbears-fiskwedstriid fan fiskklup Nea byt wer op ‘e aginda. Nei in kop kofje en in wolkomstwurd fan ‘e foarsitter yn it kafee setten de 22 manlju ôf om harren gelok te (be)sykjen. Nei fiif meter achterútriden gie it al mis, in pear âlden fan dagen setten de auto’s byinoar op. Wat lichte skea, mar se koenen fierder. In túnman trof it minder, it kontaktslot sa fêst as in hûs. Lês hjir fierder hoe’t de miskien wol meast weardeleaze fiskklup fan hiel Nederlân fergie.