Rôtreugeltsje yn de trije doarpen

Rôt rôt reugeltsje,
Sint Maarten sit op ’t fleugeltsje,
Sint Maarten sit op ‘t stokje,
rôt rôt rokje.
Juster wie it 11 novimber, dat betsjut rôt reugeltsje. Yn Reduzum, Friens en Idaerd giene wy mei lâns de doarren om in sfearympresje te meitsjen.