Wa wit noch wêr’t Roodahuizum lei…?’

It wie Reduzum, it bliuwt Reduzum
Ien dy’t oars seit: ik ferhuzum

Noardeast-Fryslân krijt op 1 jannewaris offisjeel Fryske plaknammen. Reduzum, sa is it al fan 1989 ôf. Fan Roordahuizum gie it fia Roardhuzum nei it noch koartere Reduzum. De folksmûle makke it koarter, spruts it drege Roardhuzum flugger út en doe waard it sels noch wol as Readhuzum skreaun.
Koos Wieling ‘Ik fyn it geweldich om te sizzen: ‘Ik kom út Reduzum!’