Hy komt, hy komt

Sinteklaas en syn Piten komme sneon om 10:00 oere mei de boat oan. Op tiid by de Haven wêze dus!
Dêrnei rydt hy in lyts rûntsje troch it doarp. Bern oant en mei groep 5 binne wolkom op de boppeseal fan café bar de Welp dêr’t Sinteklaas en syn Piten lânskomme. Groep 6, 7 en 8 sille 23 novimber nei it Sinteklasemearke.
Heiten, memmen, pakes en beppes kinne net mei nei boppen. Dy kin ûnder wachtsje. Rûn healwei tolven meie se de bern wer ophelje.