Tompoucerollen fan Frederika’s Taarten

Om de yntocht en de fiering op skoalle te bekostigjen komt de aktiviteitekommisje no FREED by jimme lâns yn Reduzum en Friens. Se ferkeapje de lekkere tompoucerollen per 2 foar €5,00

Graach passend betelje of mei de QR koade dy’t de ferkeapers meinimme.