Gearkomste doarpsbelang

Doarpsbelang Reduzum hat alle moannen har bestjoersgearkomsten. Sit jo wat dwers of hawwe jo in goed idee en wolle jo dat graach persoanlik oankaarte, dan kin dat faaks in healoere foar elke DB-gearkomste. Kommende moandei hawwe se wol in gearkomste, mar gjin frije ynrin.