Linepraatsjes

De Trije Doarpen PC

19 augustus 2022

Op snein 28 augustus wurdt de Trije Doarpen PC mei sachte bal ferkeatst. Elkenien út de trije doarpen wurdt fan herte útnûge om mei te dwaan. Der wurdt keatst mei in sachte bal, dus it is tige leechdrompelich. Leden binne frij fan ynlis; net-leden betelje € 7,50 of kinne lid wurde. Opjaan kin oant tongersdei 25 augustus 19.30 by Piet Brouwer (06 15949055). Nei ôfrin is der in BBQ foar keatsers en publyk, foar elts dy't dat wol. Kosten dêrfoar binne € 12.50 p.p. Ek hjirfoar opjaan foar tongersdeitejûn. De organisaasje op dizze dei is yn hannen fan Sjouke van der Ley en Rein Fluitman. Om 13.00 gean we los. Sponsor fan dizze partij is Eetcafé ’t Goede!

Merke, durf jij het aan?

18 augustus 2022

Yn de twa wiken foar de merke komme de listrinners wer by de doarren del. Dan is der gelegenheid om in
bantsje te keapjen foar it hiele wykein. Foar folwoeksenen is it 15 euro, foar bern 5 euro. Hast de listrinners net troffen?
Dan kinst fansels oan de doar keapje.

Zomeractie met een opblaasbare eend

17 augustus 2022

In de Kom Fierder film van reduzum.com zwom een speelgoed eend voor de grap in de hotstone pan Na aanleiding hiervan heeft Massagepraktijk Shanika een leuke zomeractie bedacht. Heb je na je behandeling de opblaasbare eend mee genomen(of haal snel 1), en heb je een foto van de eend tijdens je vakantie of ander uitje gemaakt. Plaats het op je Facebook of Instagram met de tekst: Groeten uit (je vakantieplaats) @Massagepraktijk Shanika – Heerenveen. Zet het bericht op 🌎 Openbaar. Meedoen kan tot 31 augustus 2022. Donderdag 1 september wordt de winnaar bekend gemaakt.

Legen oud papier containers

16 augustus 2022

Wilt u, als woensdag de oud papier containers geleegd worden er om denken dat:
– de bakken BIJELKAAR staan met het handvat naar de weg.
– Stamp het papier NIET VAST in de bak en maak lege dozen PLAT. De boel blijft anders steken.
– Zet de bak alleen bij de weg als er BEHOORLIJK WAT in zit.
Als u de bak vol heeft kunt u het papier ook in een doos bij de weg zetten.

Froulju, lûk de keatswant wer ris oan!

15 augustus 2022

Krektlyk as elts jier organisearret KV Jan Reitsma op de 1e snein fan septimber in 1e klasse frije formaasje partij foar manlju en froulju. By de manlju binne der jierliks ferskate (top)keatsers fan earder, dy't wer efkes de keatswant oppakke. Dat jildt lykwols foar froulju krekt gelyk. Allinne sjogge we harren, as hja ienris de want oan de wylgen hongen ha, sawat net wer op de fjilden. En dat sjogge wy graach oars! Derom wurde alle frouljuskeatsers, de ‘Toppers fan Doe’, fan herte útnûge om snein 4 septimber wer ris de keatswant oan te lûken en hearlik opnij in baltsje op te slaan op it keatsfjild.

Jorrit wêr Frysk kampioen fierljeppen

14 augustus 2022

Sneon is Jorrit Bouwstra yn Drylts Frysk kampioen fierljeppen wurden by de jonges 11 en 12 jier. Foar de finale moast er him yn trije sprongen pleatse by de earste trije. Jorrit helle yn de earste sprong al in moaie 11.18 m wêrmei't er by de jonges op de earste plak kaam. Yn de lêste sprong hie Hylke Brouwer in hiele moaie sprong. It like efkes dat er Jorrit foarby sprong, mar hy hie in ôfstân fan 11.15 m. Doe mochten de trije finalisten nog twa kear ljeppe yn de finale. Der kaam Jorrit oant 11.49 m wat in skansrekôr wie. It jeugdjournaal wie der by.

Goed nijs fan de wengroep

13 augustus 2022

Der binne genôch oanmeldingen om troch te gean mei it útwreidingsplan Reduzum.
De wurkgroep hat kontakt opnaam mei de beliedsadviseur wonen fan de gemeente. As der mear ynformaasje is, sil elkenien dêr wer fan op de hichte brocht wurde. Wurdt ferfolge dus.........

Beer Pong

12 augustus 2022

Zaterdagavond 3 september staat er wat nieuws op de planning. Een heus beerpongtoernooi!
Aanvang 19.30 uur op de bovenzaal van Café bar de Welp.
Het spelletje wordt met water gespeeld, iedereen vanaf 15 jaar is welkom. Geef je op in tweetallen via rfi.merke@gmail.com!

De Jonge Rein en Erik Jonker

11 augustus 2022

Kommend wykein start it IFKS skûtsjesilen. Skûtsjeskipper Erik Jonker fan 'De Jonge Rein’ sylt dit jier yn de B-klasse mei fan de IFKS. De Jonge Rein is eins in Wytgaarder skûtsje. Mar yn it team sitte ek oantal Redústers. De Linepraat gie foar in petear nei Erik Jonker.

Drie jaar Bach door Theo Jellema

10 augustus 2022

De Leeuwarder stadsorganist Theo Jellema is bezig met de serie orgelconcerten ‘Drie jaar Bach’. Op zaterdag 20 augustus 2022 brengt Jellema uitvoeringen van Bach op het Van Gruisen orgel in de Vincentiuskerk in Reduzum. De rooms-katholieke orgelbouwer uit Leeuwarden maakte er in 1784 een pronkstuk van; het was zijn eerste orgel voor een protestantse kerk. Het concert begint om 15:00 uur en zal ongeveer drie kwartier duren. De toegang is gratis. Wel is er een collecte, bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

Ha jo fragen of suggestjes? Nim kontakt op mei de webredaksje.
Juridische informatie