Dorpskrant Linepraat

    e-mailadres: linepraat@gmail.com

Linepraat

Uiterste inleverdatum kopij:                       Verschijningsdatum:

15 december 12:00 uur                               22 december Let op!!!

18 januari 12:00 uur                                      26 januari

23 februari 12:00 uur                                     2 maart

22 maart 12:00 uur                                      30 maart

19 april 12:00 uur                                         27 april

24 mei 12:00 uur                                            1 juni

21 juni 12:00 uur                                            29 juni

19 juli 12:00 uur                                              27 juli


De skiednis

Yn 1978 stutsen in tal minsken de koppen bij inoar. De kuorbal krante ferskynde geregeld, mar hie gauris temin kopij. De skoalkrante ferskynde sa út en troch as der wer in tal stikjes sammele wiene. En tsientallen losse briefkes yn de bus, de skoalbern moasten hiel faak op paad. Dizze trije eleminten wiene de basis foar de doarpskrante.

Fan jannewaris 1979 ôf, jawis de sniewinter, ferskynde de Linepraet. Suver alle ferieningen fan de fjouwer doarpen waarden lid foar 25 gûne  yn ’t jier. In doarpskrante, dy dêrtroch by de ynwenners fergees hûs oan hûs troch de bus koe. De efterlizzende gedachte is, dat yn elke húshâlding wol immen lid is fan ien fan de oansletten doarpsferieningen


Dorpskrant Linepraat wordt elke maand gratis bezorgd in de dorpen Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum.
De krant verschijnt elke laatste donderdag van de maand, behalve in de maand juli.
De leden zijn de aangesloten verenigingen. Deze kunnen voor minimaal € 15,- per jaar al hun nieuws en andere belangrijke zaken in de Linepraat zetten.
Vaste rubrieken zijn o.a. de Agenda, Wisten jo dat, Kort nieuws.
Alle adressen/huisartsen/ openingstijden zijn terug te vinden in de speciale bewaarkrant, die twee keer per jaar ( in mei en november) wordt uitgegeven en bezorgd.
Ook heeft de Trije Doarpen Skoalle elke maand een rubriek in de dorpskrant.

Bewaren

Op'e kofje

Redúster Skûtsjesilers

Jiergearkomste Linepraat

Wie klimt er in de pen?