Jierferslach Linepraat

Jierferslach 2020 fan feriening ‘De fjouwer doarpen’, útjouwer fan de Linepraat

It wie in frjemd jier foar alles en elkenien. Ek foar ‘de Linepraat’ rûn alles it ôfrûne oars as oars. Yn maart koene wy net in Linepraat útbringe.  It wie net mooglik om byelkoar te kommen en by it meitsjen fan de Linepraat binne in soad minsken, mei elkoar, belutsen. De jiergearkomste yn maart is ek om deselde reden net troch gien. Yn maart is der wol yn gearwurking mei Doarpsbelang in ‘Corona Nijsbrief ‘ by de doarren delbrocht. Ek yn april en maaie wurdt der gjin Linepraat ynelkoar setten en rûnbrocht. It is hiel spitich allegear, we hearre fan ferskillende kanten dat de Linepraat wol mist wurdt. It is ommers sa aardich om fan alles wat der yn ús doarp bart wat op’e hichte te bliuwen.
Yn juny wurde de rigels wat fersoepele en kinne we wer in Linepraat útbringe. Der wie aardich wat ynbring fan ferskate ferieningen, skoalle, Doarpsbelang en oare saken, dat de Linepraat stie moai fol. Yn augustus wurde de rigels wer oanskerpe, mar dochs noch krekt in Linepraat.
Yn oktober ha we in bestjoersgearkomste en beslute we om de Linepraat printsje te litten by in drukker. We meie net byelkoar yn skoalle komme en dan is dit in moai alternatyf. Sa dogge we dat no yn maart noch hieltyd. Dat giet prima, it sjocht der elke kear keurich út en alles giet sa moai troch. We hoopje dat we yn’e rin fan dit jier wer yn skoalle kinne en wer ‘gewoan’ in Linepraat meitsje kinne. . . Foarearst gean we noch op dizze foet fierder. De jiergearkomste dy’t altyd yn maart is skowe we earst ek op. Hooplik slagget dat yn’e rin fan it jier.

It bestjoer fan de Linepraat bestiet út: Jantsje Kalsbeek -foarsitter-, Geeske Smorenburg
-ponghâldster- , Marjan de Jager-skriuwster,  Ineke de Leeuw-lid- , Geesje Oosterloo-lid-.                     De redaksje bestiet út Henk Korf, Anneke Boonstra (haadredaktrise), Jantsje Kalsbeek, Sietie Boersma, Geesje Oosterloo, Ineke de Leeuw, Marjan de Jager en Gerrie de Leeuw, dy’t ek de korreksjes docht. De fêste pakploech bestiet út Geeske Smorenburg, Griet Hofstra, Gerrie de Leeuw, Alie Fennema, Zus Tiesema, en Anneke Boonstra. Reserve binne Loekie Renia, Baukje Zijlstra en Marjan de Jager. Elke lêste tiisdei fan de moanne soargje dizze froulju derfoar dat de Linepraat wer kreas ynelkoar komt. Tseard Jorna en Theo v.d. Woud hawwe de moandeis derfoar al soarge dat alles netsjes stinsele is. Soms bart dit mei help fan Anneke Boonstra. Yn Idaard wurdt de Linepraat al jierren rûnbrocht troch Geartsje Kleefstra. Ek yn Reduzum wurdt de Linepraat de lêste jierren troch in soad minsken útsutele. Alie Fennema, Griet Hofstra, Henk Korf, Anneke Boonstra, Wilma van Marrum, Klaske Bijker, Tyske Oosterhof, Afke van Gorkum, Jantsje Kalsbeek, Zus Tiesema en Geeske Smorenburg bringe alle moannen de Linepraat wer by jo yn’e brievebus. Henk Korf fersoarget al jierrenlang de redaksjonele earste side en de ‘Wistenjo’s’. Der binne dus al mei al aardich wat minsken yn’t spier foar ús doarpskrante.

Ek dit jier hiene we wer fêste advertearders. Ut ús eigen doarp nimme we die altyd oan. Wurde der advertinsjes út oare doarpen oanlevere dan wurdt der earst sjoen oft dat yn ús eigen doarpen ek konkurrinsje jout. As dat sa is dan wurdt der net pleatst. Der binne dit jier 50 fêste advertearders, 35 út eigen doarpen en 15 om útens. Dat is in moai oantal en dêr binne wy ek wiis mei.
De aginda wurdt byholden troch de redaksje. De side ‘Verenigingen en kontakten’ is de ferantwurdlikens fan de ferienings.

Yn de Linepraat fan desimber stiene twa moaie krystferhalen, in aktueel frysk ferhaal fan Froukje Popma en in Nederlânsk ferhaal oer ‘Snowy, het kerstveulen’ fan Marian Brouwers. Ek stiene der wer in oantal nijjierswinsken yn. Yn Friens wurde de winsken alle jierren noch ophelle troch de bern, yn Idaard en Reduzum kin men sels in winsk ynstjoere of by Anneke Boonstra bringe.                    Janneke Nijman, Hannah Loonstra en Sandra Jansen, út groep 8, ha mei harren trijen soarge foar de moaie foarplaat.
Der stiet geregeld in lekker resept yn’e Linepraat en as it slagget dan stelle nije ynwenners fan ús doarpen harren foar . De ferhalen fan de bistedokter, sa no en dan in moai ferhaal  of ‘Ik jou de pinne troch’  binne ek alle kearen nijsgjirrich om te lêzen. Krekt foar de lockdown yn maart ha Janneke en Jantsje noch nei de Greidhôf west foar in ynterview en in rûnlieding mei Eelco en Saskia Wapstra, dat jim yn juny lêze kinnen ha.

Dit wie de 64e jiergong fan de Linepraat.  We rûgelje no yn it 65e jier! Wol in bysûnder getal, 65!!
Marjan