Kom fierder!

Doarpsbewenners en bedriuwen mei in nijsgjirrich ferhaal dogge de doar foar ús iepen!


Foar ús nije rubryk Kom fierder! waarden we flink ûnder hannen naam troch Shanika Alberda. Yn har massagepraktyk fertelt se oer de fijne kneepjes fan har fak.


Op de Trije Romers 3 stiet it bedriuw Meubel Outlet Friesland. We sjogge efkes by harren troch de doar. Annemarie Kuijper-Bakker fertelt wat se allegearre dogge en ferkeapje.