Dield earste plak foar Wytse Hospes

  -/1
by Akke Blom
Published: 1 januari 2022 (3 weken ago)

Út namme fan Wytse Hospes tige bedankt foar jim stipe by de digitale stimming fan it âlderen sjongfestival. Wytse hat meidien mei in Frysk ferske ‘Syn leafde foar see’. Dit is de earste kear yn de skiednis fan it evenemint dat der yn it Frysk songen waard. Mei in prachtich risseltaat.