Fergees: kaviafoer, hea en seagsel/houtfezel

by Sybren Posthumus
Published: 27 juli 2020 (2 weken ago)

Fergees ôf te heljen (omdat de kavia’s fuort binne): kaviafoer, hea en seagsel.

D. S Bangmastrjitte 56 Reduzum