Romte socht foar byienkomsten

met Sybren Posthumus
Gepubliceerd: 28 december 2022 (1 maand geleden)

Mei in groep minsken binne wy op syk nei in romte om op moandeitejûnen geregeld by elkoar te kommen. En, eventueel ek op oare dagen/deidielen yn de wike.

Der soe romte wêze moatte foar yn elk gefal sa’n 50 minsken (om te sitten), dêr’t je ek nei de wc kinne, in romte dy’t ferwaarme wurde kin en dêr’t ek in keukentsje is (of tichtby) om sels waarm iten klearmeitsje te kinnen.

As lokaasje sykje wy it sawat tusken of yn de 4 grutte plakken fan Fryslân, dus yn in hele brede striel om Reduzum hinne. Oer in fergoeding kin fansels praat wurde.

Ast wat witst, kinst my maile, appe of belje:

Sybren Posthumus, 06-30226684 of sybrenposthumus@hotmail.com