Vet leuke sylboat

door Hinke Richt Miedema
Gepubliceerd: 16 juli 2022 (4 weken geleden)

Wa hat nocht om de bern it sylen te learen? Us bern ha hjir in protte wille mei hawn! We ha de boat hielendal opknapt. Ik krij de foto’s net yn de advertinsje, app my mar, dan stjoer ik in pear moaie plaatsjes

 

Foar in leuk priiske is de boat te keap.