Agenda

 • zo
  01
  jan
  2023
 • wo
  04
  jan
  2023
  13:00Kleistudio

  Tijdens deze kleimiddag zijn er 2 activiteiten voor kids. (Adviesleeftijd vanaf 7 jaar)

   

  1. Een half uur draaien op een echte pottenbakkersschijf 7,50
  2. Miniworkshop tegel beschilderen 5 euro

  Reserveren kan via de website www.kleistudio.nl/kidsonly

   

  Als je zonder reservatie wil aanschuiven dan geldt de regel: vol = vol

   

  Kleistudio Reduzum – Haedstrjitte 13 – 0653309122 – hoi@kleistudio.nl

 • wo
  11
  jan
  2023

  Leerlingen van de TDS gaan het dorp in om kerstbomen te verzamelen.Per boom krijgen de kinderen hiervoor een sinaasappel en een lot die kans maakt op een boekenbon. Ook de organiserende school of vereniging wordt er beter van. Zij krijgen per boom € 0,50.

  Kerstbomenactie - Gemeente Leeuwarden

 • zo
  15
  jan
  2023

  Zondag 15 jan. 09:30 Reduzum Ds. E. Groeneveld

 • zo
  15
  jan
  2023
  16.00-18.00cafe bar de Welp
 • ma
  16
  jan
  2023
  19:30

  vergadering Doarpsbelang Reduzum in het Lokaal met om 19.30 uur vrije inloop vooraf.

 • vr
  20
  jan
  2023
  18:00

  Vrijdagavond 20-01-2023

  Tijd:             Inloop vanaf 18:00, eten vanaf 18:30

  Voor wie:     Genodigden en hun partners

  Opgave:       Tot 13 januari 2023, bij Willem (06-15115421),  dieetwensen geef het door!

 • zo
  22
  jan
  2023
  15:00Kerk Friens

  Sneintemidje 22 jannewaris sjonge de Boarnsjongers ûnder begelieding fan in band, Nederlâns talich en Ingelse ferskes foar jimme.

  It sil in moaie midje te wurden, it begjint om 3 oere tot ûngefear 5 oere. De entree is 10 euro.

  Foar kaarten kin jimme kontakt opnimme mei Jouke Wobma 0626553327 of Fokje Okkinga 0638290276

 • do
  26
  jan
  2023
  19:45Lokaal bij de kerk

  Vrouwen van Nu

  Wurklist:

  1. iepening
  2. ynkommen stikken en meidielings
  3. werom sjen op 2022
  4. jierferslach ponghâldster
  5. ferslach kaskommisje en beneaming nij kaskommisjelid
  6. foarút sjen op 2023
  7. omfreegjen
  8. sluting

   

  Nei ôfrin sille wy oan de hân fan fragen en situaasjes ús ferkearskennis teste en opfrisse.

 • vr
  27
  jan
  2023
  19:00Idaerd

  Bern fan de basisskoalle kinne freed 27 jannewaris fergees komme. Freeds begjint de generale om 19 oere.
  Bern út Friens en Reduzum binne dan fansels wolkom!

 • za
  28
  jan
  2023

  Toneelvereniging “de Vriendenkring” uit Idaerd zal op zaterdag 28 en dinsdag 31 januari 2023 het stuk “In frjemde fûgel” spelen. Het is een klucht van Peter Damen

   

 • zo
  29
  jan
  2023

  29 jan. 09:30  Reduzum         Pastor C. Bos

 • di
  31
  jan
  2023

  Toneelvereniging “de Vriendenkring” uit Idaerd zal op zaterdag 28 en dinsdag 31 januari 2023 het stuk “In frjemde fûgel” spelen. Het is een klucht van Peter Damen

   

 • vr
  03
  feb
  2023
  zo
  05
  feb
  2023

  Van 3 tot en met 5 februari 2023  gaan 30 kinderen uit groep 7, 8 en klas 1, 2 met QlubbRED  3 dagen naar Blierherne op Ameland!
  Er worden verschillende activiteiten georganiseerd, het wordt een geweldig weekend.

 • za
  04
  feb
  2023
  Café bar de Welp
 • zo
  05
  feb
  2023
  11:00Idaerd

  05 feb. 11:00  Idaerd  Ds. W. de Boer

 • di
  07
  feb
  2023
  Café bar de Welp

  Opgave voor 24 januari

 • wo
  08
  feb
  2023
  19:00TDS

  De argyfgroep sil wêr útein. Hawwe jim noch fragen of matriaal, nim dan efkes kontakt op mei it doarpsargyf

 • vr
  10
  feb
  2023
  14:30

  Wy jim út foar in Filmmatinee op 10 febrewaris 2023 om 14.30 oere yn it Lokaal

  Wy sjogge mei elkoar de film Hugo
  Vrouwen van Nu

 • za
  11
  feb
  2023
 • zo
  12
  feb
  2023
  zo 12 feb 09:30 Reduzum Mevr. C. Bos
 • ma
  13
  feb
  2023
  20.00 oereIt Lokaeltsje, Friens
 • di
  14
  feb
  2023
  10:00Lokaal bij de kerk
 • wo
  15
  feb
  2023

  Elke woensdagochtend in de gymzaal:

  9:00 - 10:00 uur Bewegen voor ouderen

 • za
  18
  feb
  2023
 • zo
  19
  feb
  2023
  09:30 Friens Ds. S. Grijpstra
 • ma
  20
  feb
  2023
  19:30

  vergadering DB 19.30uur in lokaal  met vrije inloop vooraf.

 • wo
  22
  feb
  2023

  De laatste woensdag van de maand is het gezamenlijk eten om 12.30 uur . Denkt u dit wil ik ook wel eens mee maken meldt u dan aan bij: Jelly van der Zijl.

  Mail adres: t.postuma@kpnplanet.nl  telefoon nr. 0566 602399.

 • do
  23
  feb
  2023

  Uiterste inleverdatum kopij:           23 februari        12:00 uur :verschijningsdatum 2 maart

 • vr
  24
  feb
  2023
  16.30-19.00 uurcafe bar de welp
 • zo
  26
  feb
  2023
  09:30 Reduzum Ds. E. Groeneveld
 • zo
  26
  feb
  2023
  09:30

  Mevr. E. Groeneveld

 • za
  04
  mrt
  2023
  cafe bar de welp

  De online tickets🎟️ vliegen de deur uit.  Om zeker te weten dat je der bij de deur nog in kan bestel dan nu je ticket🎟️ online via https://eventix.shop/c3dfb9je
  Vol=Vol❗. Ook kun je tickets reserveren door gezellig langs te komen in de kroeg😉.

 • zo
  05
  mrt
  2023
  11:00 Idaerd Ds. U. Tsjallingii
 • zo
  05
  mrt
  2023
  11:00Idaerd

  11:00  Idaerd Ds. Ulbe Tjsallingii

 • wo
  08
  mrt
  2023
  19:45

   

  8 maart 19.45 oere, Wiebe Biesma, op de motor troch Azië
  vrouwen van Nu

 • zo
  12
  mrt
  2023
  09:30

  Da. Rinske Nijendijk

 • ma
  13
  mrt
  2023
  19:30

  Moandeitejûn 13 maart hat de ynternetgroep in redaksjegearkomste. Hawwe jim ideeën of tips foar de site, moat der wat feroare wurde, of binne der oare saken dy’t we beprate moatte? Jou it troch oan de redaksje, wy kinne der grif ús foardiel mei dwaan.

 • wo
  15
  mrt
  2023
 • vr
  17
  mrt
  2023
  20:00

  ROTO speelt in het weekend van 17,18 en 19 maart 'In streek troch de rekken'

 • za
  18
  mrt
  2023
  20:00

  ROTO speelt in het weekend van 17,18 en 19 maart “In streek troch de rekken”.

 • zo
  19
  mrt
  2023
  zo 19 feb 09:30 Friens Dhr. S. Grijpstra
 • zo
  19
  mrt
  2023
  09:30

  Ds U. Tjallingii

 • zo
  19
  mrt
  2023
  15:00

  ROTO speelt in het weekend van 17,18 en 19 maart “In streek troch de rekken”.

 • ma
  20
  mrt
  2023
  19:30

  vergadering Doarpsbelang Reduzum in het Lokaal met om 19.30 uur vrije inloop vooraf.

 • zo
  26
  mrt
  2023
  09:30

  Mevr. C. Bos

 • zo
  02
  apr
  2023
  Friens

  yn tjerke Friens “deBoersjongtBos”

  In try-out concert fan Adri de Boer wêr’t hij wurk fan Stef Bos yn it Frysk sjonge sil.

 • do
  13
  apr
  2023

  Algemene Ledenvergadering DB Reduzum om 20.00uur op de boppeseal bij Jeroen en Lutske

 • za
  15
  apr
  2023
  Café bar de Welp

  Opgave voor 3 april

 • do
  25
  mei
  2023

  Yn maaie en juny bloeie se wer yn Bad Zwischenahn, de rododendrons. Yn tunen, lâns strjitten, oeral kinne se bewûndere wurde. Yn it Rododendron Park steane in hiel soart rassen, yn prachtige kleuren, te bloeien. In lust foar it each.
  Soe it net in idee wêze om mei te gean mei in busreis dêr hinne?

  Paulusma Reizen organisearret yn gearwurking mei VvN Reduzum e.o. dit reiske. As der minimaal 25 minsken fan út Reduzum meigeane, hellet de bus ús gewoan hjir op.

 • za
  24
  jun
  2023
 • za
  01
  jul
  2023
  16:16buorren 19

  De twadde edysje fan it Muzuder Iepenloft Festival! In middei en jûn foar jong en âld, mei muzyk en mear. En fansels lekker iten en drinken en gesellige minsken!

  Plak: Terrein Sjoerd de Boer te Reduzum