Agenda

Evenement details:

 • do
  22
  apr
  2021

  jierfergadering Doarpsbelang Reduzum

  20.00-21.30thuis

  fan 20.00-21.30 oere fia ZOOM, sjoch de bylage by de Linperaat fan maart foar รป.o. opjefte.