Agenda

Evenement details:

 • do
  26
  jan
  2023

  Jiergearkomste vrouwen van Nu

  19:45Lokaal bij de kerk

  Vrouwen van Nu

  Wurklist:

  1. iepening
  2. ynkommen stikken en meidielings
  3. werom sjen op 2022
  4. jierferslach ponghâldster
  5. ferslach kaskommisje en beneaming nij kaskommisjelid
  6. foarút sjen op 2023
  7. omfreegjen
  8. sluting

   

  Nei ôfrin sille wy oan de hân fan fragen en situaasjes ús ferkearskennis teste en opfrisse.