Sportive Piten

Moarn is it pakjesdei, einliks is it dan safier,
foar de Piten de Sint helpe kinne, moasten se wol yn’t spier.
Gymnastiekferiening Stânfries kaam mei in oplieding foar de Piten
om goed te learen klimmen en pakjes yn de skoarstien te smiten
Slingerjend oan ‘e touwen sprongen lytse Piten fan dak nei dak
Klautearje om by de skoarstien te kommen, it gong mei gemak.
De Piten krigen nei ôfrin allegear in posityf foech en wat lekkers yn ‘e skoech!