Audysje Theatergroep Fier

Theatergroep FIER organisearret op sneon 13 novimber in audysje / gearkomste foar spilers en sjongers.

It programma is op de Boppeseal Kafee Bar de Welp:

9.30 oere kofje en praatsje

10.00 – 12.00 oere audysje spul

13.00 – 13.45 oere gearkomste foar koarleden (gjin audysje ).

Belangstellende spilers of sjongers dy ’t harren noch net opjûn hawwe, binne ek fan herte wolkom! Graach efkes trochjaan fia: info@theatergroepfier.nl