Agridek Teatspartij

Opjaan by Tjitske Roorda fia tjitskeroorda@gmail.com oant 17 septimber
19:00 oere. Opjefte is yndividueel!
Ynlis: € 5,00 p.p.
Oanfang: 10:15 oere
Foar wa? (âld) ynwenners fan de trije doarpen
Oefenjûn snein 13 septimber, 19:0