Doarpsbelang fergadering

bestjoer fan Doarpsbelang fergadert jûn fia Skype. Der is fansels gjin ynrin-healoer. Mar fragen as opmerkingen maile kin altyd: doarpsbelang@reduzum.com