Freonen training

12 april en 17 maaie: Freonentraining!
Nim dyn freontsje mei nei de keatstraining