Godlike komeedzje, de Generale

Goaden, robots, minsken, in ingel en in duvel hâlde har dwaande mei de fraach: wêr moat it hinne mei de wrâld?