It Gelok fan Fryslân

It gelok fan Fryslân komt werom! Fan 29 maaie oant en mei 13 juny kinst It gelok fan Fryslân noch belibje yn Reduzum, Kollum en Winaam!

Reduzum: 29 – 30 mei